نویسنده = منیژه پاکروان
تعداد مقالات: 3
1. مطالعات کروموزومی بر روی برخی گونه های ماشک (Vicia) در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 160-166

منیژه پاکروان؛ اختر توسلی؛ حبیب زارع؛ زهرا حسین زاده


2. بررسی کاریولوژیک برخی از گونه های .Onopordum L (تیره کاسنی) در ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 152-157

الهام آقاباباییان؛ منیژه پاکروان؛ اختر توسلی


3. بررسی مورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی جنس (Nonea Medicus (Boraginaceae در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 129-139

منیژه پاکروان فرد؛ عطیه نژاد فلاطوری؛ اختر توسلی