نویسنده = عباس قلی پور
تعداد مقالات: 3
1. گونه Silene mishudaghensis متعلق به تیره میخکیان، گونه ای جدید ازایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 118-122

عباس قلی پور؛ ندا پارسا خانقاه


2. گزارش دو گونه جدید از جنس های کتان و آلاله برای ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-28

حسین معروفی؛ عباس قلی پور


3. زیر گونه Silene odontopetala subsp. congesta گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 78-80

عباس قلی پور؛ حسین معروفی