نویسنده = مهدی یوسفی
تعداد مقالات: 5
2. بازنگری جنس .Asteraceae, Senecioneae) Senecio L) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 96-106

الهه لطفی؛ دکتر مهدی یوسفی؛ دکتر مصطفی اسدی


3. مطالعه میکرو مورفوژیکی جنس (Scutellaria (Lamiaceae در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 227-239

مریم حسنی نژاد؛ زیبا جم زاد؛ مهدی یوسفی


4. دو واحد جدید از گونه ( .Gaerner Agropyron cristatum L) برای فلور ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 47-50

مهدی یوسفی؛ مصطفی اسدی


5. زیرگونه Elymuslazicus subsp. attenuatiglumis به عنوان گزارش جدید برای ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 249-251

مهدی یوسفی