دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1366، صفحه 89-195