دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آذر 1366، صفحه 89-195