دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، دی 1368، صفحه 143-204