گزارش گونه های جدید Ceratophyllum submersum و Argusia sibirica از فلات اوستیورت، ازبکستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه ذخیره ژنتیکی گیاهی و حیوانی، ازبکستان.

چکیده

در بین نمونه‌های جمع‌آوری شده از فلات اوستیورت از کاراکالپاکستان (ازبکستان) گونه‌های Ceratophyllum submersum (Ceratophyllaceae)  و Argusia sibirica (Boraginaceae) شناسائی گردیدند. این گونه ها به همراه یک تصویر نمونه‌ هرباریومی در این مقاله گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


Abdullaeva, M. N. 1972: Conspectus Florae Asia Mediae vol. 3: 139. –Tashkent.

Dobrochotova, K. V. 1961: Flora of Kazakhstan. vol. 4: 8. –Alma-Ata.

Fedtschenko, V. A. 1954: Flora of Turkmen. Vol. 6: 76. –Ashgabat.

Korotkova, E. E. 1953: Flora of Uzbekistan. Vol. 2: 430. –Tashkent.

Korovina, O. N., Bachiev A., Tadzhitdinov M. & Sarybaev B. 1982: Illustrated determinant of the plants of Karakalpak and Khorezm vol.1:158. –Tashkent.

Korovina, O. N., Bachiev A., Tadzhitdinov M. & Sarybaev B. 1983: Illustrated determinant of the plants of Karakalpak and Khorezm vol. 2: 92. –Tashkent.

Kovalevskaja, S. S. 1972: Conspectus Florae Asia Mediae vol. 3:139. –Tashkent.

Kuzeneva, O. 1937: Flora of URSS vol.7: 1 2. –Moskva & Leningrad.

Pavlov, N. V. 1938: Flora of Central Kazakhstan vol. 3: 61. –Alma-Ata.

Popov, M. 1953: Tournefortia in  B. K. Shishkin Flora of URSS. Vol.19: 116-121. –Moskva & Leningrad.

Saribaev, B. 1994: Flora and vegetation of a plateau Ustyurt and prospects of their use. Avtoreferat of dissertation.  –Tashkent.

Sarkisova, S. A. 1986: Conspectus Florae Asia Mediae vol. 8: 91. -Tashkent.

Tscherneva, O. V. 1961: Flora of Uzbekistan vol. 5: 159. –Tashkent.