ارزیابی تاکسونومیک جنس زنبق در کشمیر هیمالیا، هندوستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تنوع زیستی و تاکسونومی، دپارتمان گیاهشناسی، دانشگاه کشمیر.

چکیده

گونه‌های جنس زنبق در کشمیر هیمالیا از دیدگاه تاکسونومی مورد بررسی کمی قرار گرفته است، و در نتیجه تعداد گونه‌ها و رده‌بندی آنها با اشتباه همراه بوده‌ است. به همین منظور، مطالعه حاضر به تاکسونومی جنس زنبق در منطقه کشمیر هیمالیا می‌پردازد. در این منطقه 14 گونه تشخیص داده می‌شود و در این مقاله نامهای صحیح و مترادف، شرح گونه‌ها، دامنه تغییرات ارتفاعی، انتشار آنها و همچنین تصاویر آنها ارائه می‌گردد. گونه‌های زیر برای اولین بار برای منطقه گزارش می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


Blatter, E. 1928: Beautiful flowers of Kashmir. Vol. 2. -Staples and Staples limited, John Bale, Danielsson, London.

Coventry, B. O. 1923: Wild flowers of Kashmir. Series-III. -Raithby, Lawrence & Co. Ltd., London.

Dhar, U. & Kachroo, P. 1983: Alpine Flora of Kashmir Himalaya. -Scientific Publishers, Jodhpur, India.

Kachroo, P., Sapru, B. L. & Dhar, U. 1977: Flora of Ladkah. -Bishen Singh Mahendra Pal  Singh, Dehradun, India.

Koul, Veena. 1997: Cytomorphology of the genus Iris. -Ph. D. thesis submitted to University of Kashmir, Srinagar, Jammu & Kashmir, India.

Murti, S. K. 2001: Flora of Cold Deserts of Western Himalaya. Vol. 1. -Botanical Survey of India, Kolkata, India.

Polunin, O. & Stainton, A. 1984: Flowers of the Himalaya. -Oxford University Press.

Singh, J. B. & Kachroo, P. 1994: Forest Flora of Pir Panjal range (Northwestern Himalaya). -Bishen Singh Mahendra Pal Singh, Dehradun.

Singh, G. & Kachroo, P. 1976: Forest flora of Srinagar. -Bishen Singh Mahendra Pal Singh, Dehradun.

Sharma, B. M. & Jamwal, P. S. 1998: Flora of Upper Lidder Valley of Kashmir Himalaya. Vol. 2. -Scientific Publishers, Jodhpur.

Sharma, B. M. & Kachroo, P. 1981: Flora of Jammu. -Bishen Singh Mahendra Pal Singh, Dehradun, Pp-297 – 301.

Stevens, P. F. (2001 onwards): Angiosperm Phylogeny Website. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/.

Stewart, R. R. 1972: An Annotated catalogue of the vascular plants of West Pakistan and Kashmir. -Fakhri Printing Press, Karachi, Pakistan.

Swami, A. & Gupta, R. K. 1998: Flora of Udhampur. -Bishen Singh Mahendra Pal Singh, Dehradun.

Zeerak, N. A. & Wani, S. A. 2007: Diversity of Irises from Kashmir Himalaya. -Journal of Ornamental Horticulture, 10(2): 115-118.