اضافه‌ای بر یافته‌های قارچ‌های گلسنگ‌رست ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست‌شناسی‌گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

2 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

چکیده

قارچ گلسنگ‌رست (Opegrapha pulvinata Rehm (Roccelaceae, Ascomycetes که بر روی Dermatocarpon miniatum رشد می‌کند، برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Anonymous, 2010: Meterological Organization Khorasan Razavi URL: http://www. razavimet. gov.ir

Ertz, D., Miladlikowska, J., Lutzoni, F., Dessein, S., Raspé, O., Vigneron, N., Hofstetter, V. & Diedrich, P. 2009: Towards a new classification of the Arthoniales (Ascomycota) based on a three-gen phylogeny focusing on the genus Opegrapha. -Mycological research 113 (1): 141-152.

Haji Moniri, M., Jandaghi, M. & Masroornia, M. 2011: A note on lichens in the vicinity of Mashhad (Razavi Khorasan, NE Iran). -Iranian Journal of Botany 17 (1): 133-136.

Heiðmarsson, S. 2001: The genus Dermatocarpon (Verrucariales, lichenized Ascomycotina) in the Nordic countries. -Nordic Journal of Botany 20 (5): 605- 639.

Nash, T. H., Ryan, B. D., Diedrich, P. & Gries, C. 2007: Lichen Flora of The Greater Sonoran Desert Region, volume III. -Arizona State University, Tempe, Arizona. USA. 567 p.

Orange, A., James, P. W. & White, F. J. 2001: Michrochemical methods for the identification of lichens. -British Lichen Society. London.

Seaward, M. R. D., Sipman, H., Schultz, M., Maassoumi, A. A., Haji Moniri, M. & Sohrabi, M. 2004: A preliminary lichen checklist for Iran. - Willdenowia 34: 543–576.

Seaward, M. R. D., Sipman, H. J. M. & Sohrabi, M. 2008: A revised checklist of lichenized, lichenicolous and allied fungi for Iran. -Sauteria 15: 459–520.

Valadbeighi, T., Lumbsch, T., Sipman, H. J. M., Riahi, H. & Mssssoumi, A. A. 2010: Additions to our knowledge of lichens and lichenicolous fungi in Iran. -Mycotaxon 110: 455-458.

Valadbeighi, T., Sipman, H. J. M. 2010: New records of lichens and lichenicolous fungi from Iran and their biogeographical significance. -Mycotaxon: 113: 191-194.