یک گونه جدید و یک گزارش جدید از جنس Agrostis برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور.

چکیده

گونه Agrostis gariana به عنوان آرایه‌ای جدید از  لرستان در ایران معرفی می‌شود که خویشاوند نزدیک A.  canina  از بخش  Sect. Agraulus است. گونه دیگری از بخش Sect. Agraulusبا نام A. vinealis که از عناصر ایران و تورانی است برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. این گونه‌ها با نزدیک ترین گونه‌های خویشاوند خود مقایسه شده و تصویر و اطلاعات پراکنش جغرافیایی آنها ارائه می‌شود

کلیدواژه‌ها


Bor, N. L. 1968: Agrostis in Townsend, C. C., E. Guest. & A. Al- Rawi (eds.), Flora of Iraq. 9: 282- 286. -Iraq Ministry of Agriculture, Baghdad.

Bor, N. L. 1970: Agrostis in Rechiger, K. H. (ed.) Flora Iranica, 70: 293- 301. – Graz, Austria: Akademische Druk- u. verlagsastalt. Wiena.

Dogan, M. 1985: Agrostis in Davis, P. H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 9: 348- 354. -Edinburgh University Press.

Nasir, E. & Ali, S. I. 1972: Agrostis in Flora of Pakistan, 143: 472- 481. -Karachi & Islamabad.

Tzvelev, N. N. 1976: Grasses of the Soviet Union, Part I. -Nauka publishers, Leningrad (English translation published by Oxonian Press 1983, New Delhi).