گزارش یک گونه جالب و جدید از (Hedysarum L. (Hedysareae- Fabaceae از شمال غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، ایران.

چکیده

گونه  Hedge & Hub.-Mor. Hedysarum vanense از اطراف ارومیه واقع در شمال غرب ایران گزارش می‌شود. این گونه متعلق به بخشه Hedysarum (=Obscura). است و از نظر تاکسونومی با همه گونه‌های Hedysarum شناخته شده در ایران تفاوت دارد. این گونه با داشتن نیام پایکدار 1تا 3 بندی، بندهای بیضوی پهن با رگه‌های مشبک عرضی و کرک‌های کوتاه از دیگر گونه‌ها به خوبی متمایز می‌شود. شرح گونه به همراه تصویر آن در این مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


Akrami, S., Mozaffarian, V., Maassoumi, A. A. & Nejadsattari, T. 2011: A new species of Hedysarum (Fabaceae) and a new record of Anemone (Ranunculaceae) from NW Iran. -Iran. J. Bot. 17: 20-23.

Amirabadi-zadeh, H. 2011: new records of Hedysareae (Papilionaceae) from Iran. -Iran. J. Bot. 17: 63-68.

Choi, B. H. & Ohashi, H. 2003: Generic criteria and an infrageneric system for Hedysarum and related genera (Papilionoideae -Leguminosae). Taxon 52: 567-576.

Dehshiri, M. M., Maassoumi, A. A. & Zarrini, M. 2012: Hedysarum garinense sp. nov. (Fabaceae: Hedysareae) from Iran. -Nord. J. Bot. 30:522–525.

Dehshiri, M. M., 2012: Hedysarum kalatense sp. nov. (Fabaceae) from Iran. -Nord. J. Bot. (in press).

Hedge, I. C. 1970: Hedysarum L. in Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol. 3: 549-560. -University Press. Edinburgh.

Lock, J. M. 2005: Tribe Hedysareae. in: Legumes of the world, eds. Lewis, G., Schrire, B., Mackinder, B. & Lock, M., vol. 489-495. -Royal Botanical Gardens, Kew. Lodon.

Polhill, R. M. 1981: Hedysareae DC. in: Advances in legume systematics I, eds. Polhill, R. M. & Raven, P. H., vol. 367–370. -Royal Botanic Gardens, Kew. London.

Ranjbar, M., Karamian, R. & Joharchi, M. R. 2006: Notes on the taxonomy of Hedysarum (Fabaceae) in Iran. -Annal. Bot. Fennici 43: 152-155.

Ranjbar, M., Karamian, R. & Olanj, N. 2007: A new species of Hedysarum (Fabaceae) in Iran and other new Hedysarum records. -Bot. J. Linn. Soci. 155: 505-512.

Ranjbar, M., Karamian, R., Olanj, N. & Johartchi, M. R. 2008: A key and four new species of Hedysarum (Fabaceae) in Iran. -Nord. J. Bot. 26: 10-20.

Ranjbar, M. 2010: Two new species of Hedysarum (Fabaceae) from Iran. -Novon, 20: 329-333.

Rechinger, K. H. 1984: Hedysarum. In: Flora Iranica, ed. Rechinger, K. H., no. 157:336-386. –Akademische Druck – u. Verlagsanstalt Graz.