اطلاعات کروموزومی دو گونه از جنس آویشن (Thymus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 استادیار/ گروه زیست فناوری، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 مجنون شیخ‌بابا بابایف/استاد دانشگاه دولتی باکو، آذربایجان

چکیده

آویشن (Thymus) یکی از گیاهان مهم دارویی است که تنوع زیادی را در درون و بین گونه‌ها نشان می‌دهد.این تنوع در مورفولوژی، ترکیبات روغن‌های ضروری و تعداد کروموزومی دیده می‌شود. در این تحقیق دو گونه از جنس Thymus (Th. trautvetteri Klokov & Desj-Shost  و Th. fedtschenkoi Ronniger ( که از منطقه جنوب کشور آذربایجان جمع‌آوری شده بودند از لحاظ تعداد کروموزومی و سطح پلوئیدی مورد مطالعه قرار گرفتند. گونه‌های مورد مطالعه به بخش Serpyllum و زیربخش Kotschyani تعلق دارند. برخی از گونه‌های این بخش از لحاظ تاکسونومی مشکل بوده و تنوع کروموزومی زیادی را نشان می‌دهند. در این تحقیق تعداد کروموزوم های سوماتیک
برای گونه‌ها حداقل در 5 سلول متافازی تعیین گردید. در هر دو گونه پایه کروموزومی 15=x بوده و دو سطح پلوئیدی را نشان می‌دهند گونه Th. trautvetteri  با 60=x4=n2 و گونه Th. fedtschenkoi با 30=x2=n2 به ترتیب تتراپلوئید و دیپلوئید بودند. گزارش تعداد کروموزومی برای این دو گونه برای اولین بار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Demissew, S., 1993: The Genus Thymus (Labiatae) in Ethiopia. -Opera Bot. 121: 57–60.

Elena-Rossello, J. A. 1981: Cytotaxonomic and Evolutionary studies in Thymus(Labiatae) Relationships of the members of section Thymus Jalas (1). -Anales  Jard. Bot. Madrid 38 (1):51-60.

Evans, W. C. 1989: Trease and Evans Pharmacognosy Bailliere Tindall, London, 13th ed., pp. 216-217.

Jalas. J. 2010: Chromospme studies in Thymus I. Somatic chromosome numbers with special reference to the Fennoscandian forms. -Hereditas, vol. 34: 414-434

Jamzad, Z. 2009: Thymus and Satureja species of Iran. -Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.

Javadi, H., Hesamzadeh Hejazi, S. M.  & Babayev, M. SH. 2009: Karyotypic Studies of three Thymus (Lamiaceae) species and populations in Iran. -Caryologia, 62: 316-325.

Lopez-Pujol, J., Bosch, M., Simon, J. & Blanche, C., 2004: Allozyme Diversity in the Tetraploid Endemic ThymusLoscosii (Lamiaceae). -Ann. Bot, 93: 1-10

Mahdavi, S. & Karimzadeh, G., 2010: Karyological and Nuclear DNA content variation in some Iranian Endemic Thymus species (Lamiaceae). -J. Agr. Sci. Tech. vol: 12: 447-458.

Mehrpour, S., Mirzaie-Nadoushan, H., Majd, A. & Sefidkon, F. 2002: Karyotypic studies of two Thymus species. -Cytologia, 67: 343-346.

Morales, R. 1997: Synopsis of the genus ThymusL. in the Mediterranean area. -Logascalia, 19: 249-262.

Morales, R.  1980: Chromosomatic numbers in Iberian species of the genus ThymusL. (Labiatae). -Anales Jard. Bot. Madrid, 36: 339-348(in Spanish).

Morales, R. 1981: Numeros Cromosomaticos de Plants Occidentales, 84-91. -Anales Jard. Bot. Madrid, 38(1):253-257.

Morales, R. 1986: Taxonomia de los Generos Thymus (Excluide La Section Serpyllum)y Thymbra en la pemmsula Iberica. J. Ruizia., 3: 321-324.

Morales, R. 1989: Cytotaxonomical Notes on some Iberian and North African Thymus L.(Labiatae). -Anales Jard. Bot. Madrid,43(1): 35-41 (in Spanish).

Morales, R. 2002: The History, Botany and Taxonomy of the Genus Thymus. In: "The Genus Thymus", Stahl-Biskup, E. and Saez, F.(eds.). -Taylor and Francis, London, PP.1-43.

Pedersen,  J.  A. 2000: Distribution and taxonomic implications of some phenolics in the family Lamiaceae determined by ESR spectroscopy. -Biochem. Syst. Ecol., 28: 229-253.