تغییر جایگاه رده بندی Astragalus remotiflorus subsp. nigrohirsutusبه سطح گونه بر اساس مطالعات ریخت شناسی و گزارش جدید کروموزومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 استاد پژوهش/مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

3 ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 علی‌ اصغر معصومی/استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

گونهAstragalus remotiflorus   با سه زیر گونه معرفی شده که همگی انحصاری ایران می‌باشند. زیرگونه remotiflorus subsp. nigrohirsutus Astragalus  انحصاری استان فارس است و در ارتفاعات خرمن‌کوه فسا یافت می‌گردد. در این تحقیق این زیرگونه با زیرگونه Astragalus remotiflorus subsp. remotifluors    مورد مطالعه سیتولوژیکی و مورفولوژیک قرار گرفت. همچنین خصوصیات مورفولوژیکی آن با زیرگونه Astragalus remotiflors subsp. melanogramma نیز بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد که این زیر گونه، هگزاپلویید (2n=6x=48) بوده و فرمول کاریوتیپی آن15m+9sm می‌باشد و از این نظر بر اساس تقارن کاریوتیپی استبینز در کلاس   2A قرار می‌گیرد. زیرگونه‌یAstragalusremotiflorus subsp. remotiflorus  دیپلویید (2n=2x=16) و فرمول کاریوتیپی آن 3m+5sm بوده و از نظر تقارن کاریوتیپی در کلاس 2B قرار می‌گیرد. از نظر خصوصیات مورفولوژیکی، این زیرگونه با داشتن مقدار کمی از مخلوط کرک‌های سیاه به طول 1 تا 5/2 میلی متر روی دم‌گل‌آذین و کاسه گل با دو زیرگونه دیگر متفاوت است. و اختلاف اساسی آن با زیرگونه  subsp. melanogramma در داشتن دم‌گل‌آذین بلندتر با گلهای پراکنده و تنک می‌باشد. با توجه به  وجود تفاوت‌های  اساسی در خصوصیات مورفولوژیکی و کروموزومی  این زیرگونه با دو زیرگونه دیگر، remotiflorus subsp. nigrohirsutus Astragalus به سطح گونه ارتقا، می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


Aryavand, A. 1977: IOPB chromosome number reports LVII. -Taxon 26: 443-452.

Badr, A., Hamoud, M. A. & El-Rabey, H. A. 1996: Chromosomal studies in the Egyptian flora V. Chromosomal relationships in the genus Astragalus L. (Fabaceae). -Cytologia 60: 105-111

Cartier, D. 1979: Premieres prospections caryologiques du genre Astragalus L. dans la flore du basin mediterraneen oriental. -Revue de Cytologie et de Biologie Végétales, le Botaniste 2: 169-181.

Dyer, A F. 1979: Investigating Chromosomes. -London: Edward Arnold.             

Hashemzadeh Hejazi, S. M. & Ziaei Nasab, M. 2009: Color Chromosome Atlas of Legumes Collected in the Natural Resource Gene Bank of Iran. -Research Institute of Forests and Rangeland, Tehran.

Huziwara, Y. 1962: Karyotype analysis in some genera of compositeae. VШ Further studies on the chromosome of Aster. -Amer. J. Bot. 49: 116 – 119.

IPCN 2011: Index to Plant Chromosome Number. Available at: http//: www.tropicos.org/project/IPCN

Javadi, H. 2006: Study of kryotype in three Astragalus species. -Pajouhesh & Sazandegi 73: 131-135.

Levan, A., Fredga, K. and Sandberg, A. 1964: Nomenclature for centromeric positionon chromosomes. -Hereditas 52, 201–220

Levitsky, G. A. 1980: A cytological study of the progeny of X- rayed Crepis capillaries Wallar. Cytologia. 11: 1 - 29.

Löve, Á. & Löve, D. 1982: IOPB chromosome number reports LXXV. -Taxon 31 (2): 344-360.

Maassuomi, A. A. 2003: Illustrated Guide to Genus Astragalus in Iran, vol. 3. -Research Institute of Forests and Rangeland, Tehran.

Maassoumi, A. A. 1987: Notes on the genus Astragalus in Iran, cytotaxonomic studies on some species. –Iran. J. Bot. 3: 117-128.

Maassuomi, A. A. 1998: Astragalus L. in the Old World, check- list. -Research Institute of Forests and Rangeland, Tehran.

Magulaev, A. J. 1980: Chromosome numbers of some Fabaceae in North Caucasus. - Botany Zurnal 65: 836-843.

Parfitt, B. D., Baker, M. A. and Gallagher, M. L. 1985: Chromosome Number Reports XXXVI. -Taxon, 34: 159-164.

Sanderson, M. J. & Wojciechowski, M. F. 2000: Improved bootstrap confidence limits in large-scale phylogenies, with an example from Neo-Astragalus (Leguminosae). -SystematicBiology 49: 671-685.

Sharma, A. K. & Sharma A. 1980: Chromosome technique – Theory and Practice, Third  Edition.Butterworths Ltd. London.

Sheidai, M., & Ghahremani-nejad, F. 2009: New chromosome number and karyotype analysis in four Astragalus L. (Fabaceae) species. –Iran. J. Bot.15 (1): 21-26.

Stebbins, G. L. 1971: Chromosomal evolution in higher plants. -London: Edward Arnold.