مروری بر جنس توسکا در ایران، گزارش‌ها و گونه‌های جدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، هرباریوم باغ گیاه شناسی نوشهر

2 مربی پژوهش/مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، هرباریوم باغ گیاه شناسی نوشهر

چکیده

جنس توسکا با تعداد حدود 20 گونه، یکی از منابع مهم تولید چوب در نیمکره شمالی است. در جنگل‌های هیرکانی علاوه بر اهمیت اقتصادی فراوان آن، نقش اکولوژیکی منحصر به فردی در بازسازی طبیعی جنگل‌های تخریب یافته دارد. همانند بسیاری از گونه‌های درختی و درختچه‌ای، مشکلات تاکسونومیکی نسبتا زیادی پیرامون شناسایی گونه‌های این جنس وجود دارد. در این رابطه برای برطرف سازی مسایل موجود، در طی این تحقیق، تعداد بسیار زیادی از نمونه‌های زنده در کنار بررسی نمونه‌های هرباریومی از رویشگاه‌های مختلف تهیه و مطالعه شد. نتایج مطالعات نشان داد، علاوه بر حضور 2 گونه توسکا در جنگل‌های شمال شامل:  Alnus glutinosa Gaerth subsp. barbata (C. A. Mey) Yaltrik  و Alnus subcordata (C. A. Mey.) Yaltrik به همراه 2 واریته معروف آن، تعداد 2 گونه جدید به نام A. djavanshirii Zare و Zare, Amini & Assadi A. dolichocarpa   و یک گونه رکورد به نام A. orientalis Decne.  به همراه 2 زیر گونه دیگر از توسکا قشلاقی شامل A. glutinosa Gaertn. subsp. glutinosa  و A. glutinosa Gaertn. subsp. antitaurica Yaltrik   به جنس توسکا در ایران اضافه شده است.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1989: Plan of the Flora of Iran. -Research Institute of forests and Rangelands, Tehran.

Browicz, K. 1972: Betulaceae in K. H. Rechinger (ed.) Flora Iranica no: 96. –Graz.

Kuzeneva, O. I., 1936: Betulaceae Komarov,V. L. (ed.) Flora of the U.S.S.R , vol. 5: 269-319. –Moskva & Leningrad.

Sabeti, H., 1976: Forests, Trees and Shrubs of Iran. -Ministry of Agriculture and Natural Resources of Iran, Tehran. pp.750-752.

Wall, P. W. 1964: Alnus in Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. and Webb, I. K. in Flora Europaea, vol: 1:59. –Cambridge at the University Press.

Yaltrik, Y., 1982: Betulaceae in P. H. Davis (ed.) Flora of Turkey, vol.7: 688-694. -Edinburgh.

Zare, H. & Habashi, H. 2000: Alnus subcordata an ecological species of Hyrcanian forests. Journal of Forest and Rangeland vol: 48: 55-63.