کشف مجدد گونه نادر Dionysia bornmuelleri (Pax) Clay از تیره Primulaceae در غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

2 مربی پژوهش بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس طب سنتی، کرمانشاه، ایران

چکیده

گونه (Pax) Clay Dionysia bornmuelleri از خانواده پامچال بعد از گذشت بیش از صد سال از آخرین مشاهده آن در ایران، در سال 1400 بر روی دیواره‌های صخره‌ای آهکی مرطوب در منطقه باینگان استان کرمانشاه واقع در غرب ایران دور از محل تیپ آن جمع‌آوری گردید. نمونه تیپ آن که از کوه نوا در استان کرمانشاه گزارش شده است، در هرباریوم باغ گیاه‌شناسی برلین (B) نگهداری می‌شود. جزئیات آرایه شناختی، تصاویر گیاه و ویژگی‌های خاص برای تشخیص از گونه‌های خویشاوند ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REDISCOVERY OF DIONYSIA BORNMUELLERI (PAX) CLAY (PRIMULACEAE) IN WEST IRAN

نویسندگان [English]

  • Nastaran Jalilian 1
  • Mostafa Nemati Paykani 2
  • Fahmi Soleimani, 3
1 Forests and Rangelands Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO), Kermanshah, Iran
2 Forests and Rangelands Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO), Kermanshah, Iran.
3 Expert in traditional medicine, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Dionysia bornmuelleri (Pax) Clay (Primulaceae) was rediscovered in 2021 in Kermanshah province, W of Iran, on the surface of wet limestone rock walls in Bayangan area far from its previously known habitat after not being documented for more than 100 years in Iran. The type specimen that was reported from Nova Mountain in Kermanshah province, is maintained in the herbarium of Berlin Botanical Garden (B). A detailed taxonomic description, photographs, and diagnostic characters to distinguish Dionysia bornmuelleri from its close relatives have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical distribution
  • Iran
  • Kermanshah province
  • Bayangan
  • rare plant
  • conservation status
Bachman, S., Moat, J., Hill, A.W. de la Torre, J. & Scott, B. 2011: Supporting Red List threat assessments with GeoCAT: geospatial conservation assessment tool. In: Smith. V. & Penev, L., 2011. e-Infrastructures for data publishing in biodiversity science. ZooKeys 150: 117-126.
Borjian, A., Deylami, E. & Dousti, A. F. 2014: Dionysia assadii sp. nov. (Primulaceae: sect. Dionysiopsis) from southern Iran.- Nordic Journal of Botany 32: 717-722.
Jamzad, Z. 1999: Primulaceae. In: Flora of Iran (eds. Assadi, M., Massoumi, A. A., Mozaffarian, V. & Khatamsaz, M.) no. 25: 24-25. -Tehran.
IUCN, 2019: Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Ver. 14. Prepared by the Standards and Petitions committee, 113 p. Downloadable from http://www.iucnredlist.org/
documents/RedListGuidelines.pdf.
Lamond, J. 1978: Primula L. In Flora of Turkey and the East Aegean Islands (ed. P. H. Davis). vol. 6: 120-121.- Edinburgh.
Lidén, M. 2007: The genus Dionysia (Primulaceae), a synopsis and five new species. -Willdenowia 37: 37-61.
Mehregan, I., Younesi, S. & Liden, M. 2021: Donysia avia (Primulaceae), a new species from Zagros Mountains, Iran. -Phytotaxa 511 (3): 296-300.
Wendelbo P. 1961: Studies in Primulaceae I. A monograph of the genus Dionysia. Aarbok University Bergen 83 pp.
Wendelbo, P. 1965: Dionysia Fenzl. In Flora Iranica (ed. Rechinger K. H.) 9: 15-16. -Graz.
 Younesi, S., Mehregan, I., Assadi, M., Nejadsattari, T. & Lidén, M. 2016: Dionysia robusta (Primulaceae), a new species from W Iran. - Willdenowia 46: 105- 12.