مقدمه‌ای بر فلور جزیره قشم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس با وسعت 1445 کیلومتر مربع در راستای سواحل استان هرمزگان از بندر عباس تا بندر خمیر قرار دارد. از رویشهای‌های اصلی آن می توان  به جنگلهای مانگرو در سواحل شمالی جزیره در مناطق لافت و طبل، جوامع هالوفیت، رویشهای شن‌رست – نمک دوست، رویشهای تراسهای در حال فرسایش و درخت‌زارهای خشک اشاره کرد. در این مقاله حدود 314 گونه بومی جزیره قشم لیست شده است که تعداد 74 گونه آن تا کنون در دیگر منابع موجود برای جزیره ذکر نشده است. تقسیم‌بندی تیپهای بیولوژیکی مؤید آن است که تروفیتها و کامفیتها بالاترین درصد را داشته و از نظر کورولوژی نیز عناصر صحرا – سندی بالاترین در صد را دارند.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. & al. 1988-2003. Flora of Iran, nos: 1-43. Research Institue Forests and Rangelands, Tehran. 

Collenette, S. 1985, An Illustrated guide to the Flowers of Saudi Arabia. Meteorology and envioromental protection Adminstration kingdom of Saudi Arabia.

Ghahreman, A. 1978-2003. Flora of Iran in colour, vols: 1-24.Research Institute of Forests & Rangelands. Tehran.

Ghahreman, A, Hamzeh’ee, B. & Attar, F., 2000: Vegetation map of the Qeshm island. Qeshm Free Area.

Hamzeh’ee, B., 1995: Plant communities of the Qeshm island, relation with some ecological factors and vegetation map.(M.S. thesis, Tehran university).

Kunkel, Gunther, 1977: The vegetation of Hormoz, Qeshm and Neighbouring Islands (Persian Gulf Area)

 

Leonard, J., 1981-1989: Contribution a l’etude de la Flore et de la Vegetation des deserts d’Iran. Fasicule 1-9. Jardin Botanique National de Belgique.

Leonard, J., 1992: Contribution a l’etude de la Flore et de la Vegetation des deserts d’Iran. Fasicule 10, 2nd partie, Jardin Botanique National de Belgique.

Leonard, J., 1993: Comparisons between the phytochorological spectra of three Iranian deserts and those of various surrounding regions Jard. Bot. Nat., Belgique.

Raunkier, C. 1934. The life form of plants and statistical plant geography. Oxford. Clarendon press.

Rechinger, K.H., 1963-1998: Flora Iranica, nos. 1-174, Akademish Druck-u. Verlagsnstalt. Graz.- Austria.

Zohary, M., 1966-1986: Flora Paleaestina, vols. 1-4. The Israel Academy of Sciences and Humanities

Zohary, M. 1973, Geobotanical Foundations of the Middle East First Volume, Gustav Fischervelag.