گونه های جدید و گزارش های تازه از تیره کاسنی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

دو گونه جدید برای جهان گیاه شناسی شرح داده می­ شود، همچنین یک گزارش تازه و گونه­ ای جالب از جنگل­ های گیلان برای ایران تشخیص داده شده که تصاویر آن­ ها ارایه می­ گردد. گونه‌های جدید شامل:
Lactuca birjandica  وLactuca gilanica (Asteraceae)
و گزارش‌های تازه به ­نام Cichorium glandulosum Boiss. & Huet. و .Lactuca muralis L گونه جالب توجه از جنگل­ های گیلان است. صفات تاکزونومیکی و تصاویر همه گونه‌ها ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


Jeffrey C. 1975: Lactuca in P. H. Davis(ed.). Flora of Turkey vol. 5: 776-782. Edinburgh at the University Press.

Jeffrey C. 1975: Mycelis in P. H. Davis (ed.). Flora of Turkey vol. 5: 784. Edinburgh at the University Press.

Kirpichnikov. M. E. 2001: Lactuca in U. L. Komarov (ed.) Flora of the URRS vol. 29: 354-373, Translated from Bishen singh Mahendra pal singh and Koeltz Scientific Books.

Matthews V. A. 1975: Cichorium in P. H. Davis(ed.). Flora of Turkey vol. 5 Edinburgh at the University Press.

Rechinger K. H. 1977: Lactuca in K. H. Rechinger (ed.) Flora Iranica No. 122: 185-196. Akad Druck-u. Verlagsantalt. Graz.