گونه Nepeta wuana گونه ای جدید از خانواده نعنا، زیر خانواده Nepetoideae زیرقبیله Nepetinae از چین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه گیاه شناسی کومینگ، آکادمی علوم چین، آزمایشگاه تنوع وبیو جغرافیای شرق آسیا

2 استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 دانشیار مؤسسه گیاه‌شناسی کومینگ، آکادمی علوم چین، آزمایشگاه تنوع وبیو جغرافیای شرق آسیا

چکیده

گونه جدید Nepeta wuana  از استان شانکهای چین شرح داده می‌شود و تصویر آن ارایه می گردد. نزدیکترین گونه خویشاوند به آن گونه انحصاری N. sungpanensis C.Y. Wu است ولی مشخصا از آن با داشتن لوب میانی لبه پایینی بلند تر، برگ های خیلی بزرگتر و دندانه‌های کاسه گل تیز تر متفاوت می باشد. صفات میکرومورفولوژیکی اپیدرم برگ، دانه گرده و فندقه گونه جدید شرح داده می شود.

کلیدواژه‌ها


Bentham, G. 1848: Labiatae. In.Prod. Sys. Nat. Reg. Veg. no. 12: 27-603. –Paris.

Briquet, J. 1896: Labiatae. In.Nat. Pflanz. no. 4(3a): 235. –Leipzig.

Budantsev, A.L. 1993: A synopsis of the genus Nepeta (Lamiaceae). –Bot. Zhurn. 78: 93-107.

Chen, Y.P., Hu, G.X., Xiang, C.L. 2014: Isodon delavayi (Ocimeae, Nepetoideae, Lamiaceae): a new species from Yunnan Province, Southwest China. –Phytotaxa 156: 291-297.

Harley, R.M., Atkins, S., Budantsev, A.L. & al. 2004: Labiatae. In: Kubitzki, The Families and Genera of Vascular Plants no. 7: 167-275. –Berlin.

Hassan, T., Dar, G.H. 2012: Nutlet micromorphology in selected species of Nepeta L. (Lamiaceae) in Kashmir Himalaya. –Iran J. Bot. 18: 262-269.

Jamzad, Z., Chase, W.M., Martin, I., Monique, S., & al. 2003a: Phylogenetic relationships in Nepeta L. (Lamiaceae) and related genera based on ITS sequence data. –Taxon 52: 21-32.

Jamzad Z., Martin, I., Monique, S. 2003b: Three new species of Nepeta (Lamiaceae) from Iran. –Taxon 52(1): 93-98.

Kaya, A., Dirmenci, T. 2008: Nutlet surface micromorphology of the genus Nepeta L.(Lamiaceae) in Turkey. –Turk. J. Bot. 32: 103-112.

Li X.W., Hedge, I.C. 1994: Nepeta. In. Fl. of China no. 17: 107-118. –Beijing & St. Louis.

Moon, H.K., Vinckier, S., Smets E. & al. 2008: Comparative pollen morphology and ultrastructure of Mentheae subtribe Nepetinae (Lamiaceae). –Rev. Palaeobot. Palyno. 149: 174-186.

Pădure, I.M., Toma, I., Ciocârlan, V. 2005: Macro-, micromorphology and myxocarpy in two cultivated species of Nepeta L. (Lamiaceae, Nepetoideae). –An. Şt. Univ.“Al. I. Cuza” Iaşi, 23-28.

Wu, C.Y., Li, X.W. 1977: Nepeta. In. Fl. Reip. Pop. Sin. no. 65(2): 270-314. –Beijing.

Wu, C.Y., Li, H.W., Chen J. & al. 1977: Nepeta. In. Fl. Yunnan. no. 1: 497-817. –Beijing.

Xiang, C.L., Dong, Z.H., Peng, H. & al. 2010: Trichome micromorphology of the East Asiatic genus Chelonopsis (Lamiaceae) and its systematic implications. –Flora 37: 811-817.