گزارش جدید گونه Primula fedtschenkoi از تیره پامچال برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه پژوهشی گیاه‌شناسی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی گروه زیست‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

گونه  Primula fedtschenkoi که براساس فلورا ایرانیکا پراکنش آن تا کنون فقط از افغانستان و ازبکستان گزارش شده است، در این مقاله برای اولین بار از ایران (استان خراسان) گزارش می شود. این گونه از نظر ویژگی های ریخت شناسی با گونه شبیه به آن مقایسه شده است و تصویرها و نقشه پراکنش آن در ایران نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


Barrett, S.C. H., Jesson L. K, Baker A. M. 2000: The evolution and function of stylar polymorphisms in flowering plants. Ann. Bot. 85:253–265.

Darwin C. 1877: The different forms of flowers on plants of the same species.- J Murray, London.

Federov A. 1967: Primula in Shishkin, B. K. & Bobrov, E.G. (eds.), Flora of the U.S.S.R, vol.18: 86-151.- Translated from Russian, Jerusalem.

Hu C.M & Kelso S. 1996: Primulaceae in Wu Z.Y. & Raven P.H. (eds.), Flora of China vol.15: 99-185.- Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louiss.

Jamzad, Z. 1999: Flora of Iran no. 25: Primulaceae. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.

Richards J. 1993: Primula. Timber Press INC, Portland, Oregan.

Wendelbo, P. 1965: Primula in Rechinger, K.H. (ed.), Flora Iranica vol 9: 1-12 -. Akad. Druke- u. verlag. stalt, Graz.