کلیدواژه‌ها = chromosome numbers
تعداد مقالات: 7
1. بررسی کاریوتیپی جمعیت‌های مختلف Buxus hyrcana در ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 156-162

الهه قاسمی؛ سید محسن حسام‌زاده حجازی


2. شمارش کروموزومی چند گونه گیاهی از ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 136-139

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


3. تنوع کاریوتیپی در گونه های جنس ارغوان در ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 56-59

سارا صادقیان؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ احمد حاتمی؛ عفت جعفری


4. شمارش کروموزومی گونه های Frankenia hirsuta و Chenopodium foliosum در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 72-74

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی،؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


5. اعداد کروموزومی گونه های Astrodaucus orientalis و Althaea officinalis از ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 58-60

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


6. شمارش کروموزومی گونه های Paronychia kurdica و Salsola yazdiana

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 230-232

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


7. شمارش کروموزومی گونه‌های جنس کهور (Prosopis) در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 239-244

محمود ضعیفی؛ وحیده ناظری؛ مصطفی اسدی؛ شهرام پورسیدی