کلیدواژه‌ها = numerical taxonomy
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه مورفومتریک و فیلوژنتیک سویه‌های جنس Anabaena در اکوسیستم‌های خشکی ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 119-129

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی؛ علی سنبلی


2. مورفومتری و مطالعه خصوصیات گرده در بخشه Cousinia از جنس Cousinia در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 158-166

زهرا احمد خان بیگی؛ مسعود شیدایی؛ فریده عطار


3. تشریح مقایسه‌ای ساقه در چهار جنس از قبیلهSalsoleae تیره Chenopodiaceae

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 169-182

رضا رمضان نژاد قادی؛ دینا عزیزیان؛ مصطفی اسدی