کلیدواژه‌ها = Chromosome
تعداد مقالات: 10
1. بررسی کاریولوژیک برخی از گونه های .Onopordum L (تیره کاسنی) در ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 152-157

الهام آقاباباییان؛ منیژه پاکروان؛ اختر توسلی


2. شمارش کروموزومی در برخی گونه های جنس Tripleurospermum Sch. Bip در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 233-235

مریم خیاطی؛ اختر توسلی؛ منیژه پاکروان


3. بررسی آرایه‌شناسی جنس Cynosurus (Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 212-219

الهام رضایی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد‌رضا رحیمی‌نژاد


4. مطالعه کروموزومی روی زیر گونه Crocus cancellatus subsp. damascenus از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-3

سید محمود غفاری؛ سیده باهره جوادی


5. شمارش کروموزومی جدید یا نادر برای بعضی از گونه های نهاندانه ایران (2)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 81-86

سید محمود غفاری؛ کاظم کلیچ


6. شمارش کروموزومی و بررسی کاریوتایپ 4 گونه اسپرس برای اولین بار از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 181-185

فریدون انصاری؛ پریچهره احمدیان؛ عبدالرضا نصیرزاده؛ احمد حاتمی


7. شمارش کروموزومی و رفتار میوزی در برخی از گونه‌های Centaurea از ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 11-18

سید محمود غفاری؛ مرادعلی شهرکی


8. شمارش کروموزومی تیره توت (Moraceae) در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 103-106

دینا عزیزیان؛ علی سنبلی


10. موانع تشکیل بذر در زنجبیل (Zingiber officinale)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 119-129

پر ماندانا داس؛ اس رای؛ آنات باندهو داس