نویسنده = قدیر طاهری
تعداد مقالات: 3
1. یک گونه جدید و یک گزارش جدید از جنس Agrostis برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 40-43

قدیر طاهری


2. مورفولوژی دانه گرده Rheum L. (Polygonaceae) در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 112-117

قدیر طاهری؛ مصطفی اسدی


3. گزارش گونه Apera interrupta برای اولین بار از ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 67-68

قدیر طاهری؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ محمد رضا جوهرچی؛ احمدرضا بهرامی