نویسنده = احمد مجد
تعداد مقالات: 2
2. تکوین رویان و کیسه رویانی در پنج گونه از گون‌های ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-174

مژگان فرهنگی ثابت؛ احمد مجد؛ طاهر نژاد ستاری؛ علی اصغر معصومی؛ علی مازوجی