نویسنده = زهرا توکلی
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه ساختار تشریحی برگ در جنس Hieracium (تیره آفتابگردان) در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-129

زهرا توکلی؛ وجیهه اخلاقی میرعلی یاری؛ فرخ قهرمانی نژاد


3. چهار واریته جدید و گزارش یک زیرگونه از جنس Papaver در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 63-67

زهرا توکلی


4. مطالعاتی روی جنس Hieracium در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 89-91

زهرا توکلی؛ مصطفی اسدی


5. گزارش گونه Cephalorrhynchus tuberosus برای اولین بار از ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 144-146

زهرا توکلی؛ مصطفی اسدی


6. یک گونه جدید و یک گزارش جدید ازجنس Hieracium در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 59-63

زهرا توکلی؛ مصطفی اسدی