نویسنده = محمد امینی راد
تعداد مقالات: 9
1. گزارش گراس یکساله به نام Coelachyrum brevifolium از بلوچستان ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 84-87

محمد امینی راد


2. گزارش گونه‌ جدید وترکیب جدید از جنس .Carex L از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 86-90

محمد امینی راد


3. نکاتی در مورد جنس (Luzula (Juncaceae، در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 165-169

قدیر طاهری؛ جان کرشنر؛ محمد امینی راد


4. نکاتی در مورد جنس Carex بخش Glandestinae در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 20-24

محمد امینی‌راد؛ سلیم موسی‌اف†؛ وقار کریم‌اف


5. گزارش گونه Carex diandra (تیره Cyperaceae) از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 54-56

محمد امینی راد؛ جابر شریفی


6. گونهHierochloe odorata ،‌ گزارش جنس جدید از تیره Poaceae برای ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 224-225

محمد امینی راد؛ علی سنبلی؛ عظیم قاسم نژاد؛ جواد هادیان


7. گزارش گونه‌های جدید و کمیاب از تیره Cyperaceae از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 242-245

محمد امینی راد


8. گزارش جنسی جدید از تیره Cyperaceae برای اولین بار از ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 108-109

محمد امینی راد؛ احمد پورمیرزایی؛ سیروس صابرآملی


9. گزارش گونه‌های جدید و جالب از تیره اویارسلام برای ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 57-62

محمد امینی راد؛ زنکا هرودوآ