نویسنده = سعید شیرزادیان
تعداد مقالات: 5
1. شمارش کروموزومی تعدادی خزه از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 67-70

سید محمود غفاری؛ شهلا احمدی؛ سعید شیرزادیان؛ اختر توسلی


2. گونه Syntrichia sinensis (Müll. Hal.) Ochyra، گزارش جدیدی از تیره Pottiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-111

سمانه آخوندی درزیکلایی؛ سعید شیرزادیان؛ مجید اسکندری


3. Funaria microstoma، گونه جدیدی برای فلور خزه‌ای ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 127-129

سعید شیرزادیان


4. بررسی و مطالعه فلور خزهای ارتفاعات الوند همدان، غرب ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-132

سوگل فریدونفر؛ سعید شیرزادیان؛ مسعود رنجبر؛ فرخ قهرمانی نژاد


5. گزارشی از فلور خزه‌ای شمال ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 177-185

سعید شیرزادیان؛ ساروپ سودرشن کمار