نویسنده = احمد حاتمی
تعداد مقالات: 3
1. گزارش شمارش کروموزومی چند گونه گیاهی از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-74

سارا صادقیان؛ احمد حاتمی


2. گونه‌های جدیدی از جنس اسکروفولاریا در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 193-202

فریده عطار؛ محمد رضا جوهرچی؛ مصطفی نوروزی؛ احمد حاتمی


3. شمارش کروموزومی و بررسی کاریوتایپ 4 گونه اسپرس برای اولین بار از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 181-185

فریدون انصاری؛ پریچهره احمدیان؛ عبدالرضا نصیرزاده؛ احمد حاتمی