نویسنده = فاطمه زرین‌کمر
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه تشریحی – تاکسونومی جنس کنار در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 36-38

مهری دیناروند؛ فاطمه زرین‌کمر


3. ساختمان تشریحی برگ چتریان ارسباران، ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 103-117

فاطمه زرین‌کمر؛ عادل جلیلی


4. ساختار تشریحی برخی از گونه‌های جنس Carex از منطقه ارسباران، شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 261-270

فاطمه زرین‌کمر؛ عادل جلیلی؛ بهنام حمزه؛ یونس عصری؛ جی‌ هودگسون؛ ک‌ تامپسون؛ اس شاو


5. بررسی آناتومی تیره میخک (Caryophyllaceae) در ارسباران، شمال غرب ایران.

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 93-102

فاطمه زرین‌کمر