نویسنده = نسترن جلیلیان
تعداد مقالات: 3
1. گزارش گونه .Trifolium incarnatum L برای اولین بار از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 126-128

محمد عارف تبد؛ مصطفی نعمتی؛ نسترن جلیلیان


2. بررسی پروتئینهای ذخیره‌ای بذردر برخی جمعیتها و گونه‌های .Lotus L

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 15-22

نسترن جلیلیان؛ مسعود شیدایی؛ مصطفی اسدی؛ محمود موسوی


3. گزارش Cicer bijugum به عنوان گونه ای جدید برای ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 89-91

نسترن جلیلیان