یادداشتی برتیره شب بو در ایران، آرایه‌ها و گزارشهای جدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زیربخش Alyssum sect. Odontarrhema subsect. Stipitata به عنوان زیربخش جدیدی معرفی می‌گردد و گونه Alyssum stipitatum به عنوان تیپ آن مشخص می‌شود.
گونه‌های زیر به عنوان گونه‌های جدیدی شرح داده می‌شوند.
Alyssum mozaffarianii, A. stipitatum, Farsetia assadii
گونه‌های زیر برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند.
Alyssum argenteum, A. callichroum, A. condensatum, A. harputicum, A. obtusifolium, A. sibiricum, A. singarense, Farsetia longisiliqua, F. stylosa.

کلیدواژه‌ها


Dudley, T. R. 1965: Alyssum in P. H. Davis, Flora of Turkey and the east aegean Islands, vol. 1: 362-409. –Edinburgh.

Johnsell, B. 1986: A monograph of Farsetia (Cruciferae). Acta Universitatis Upsaliensis, vol. 25: 3.

Nyaradi, E. J. 1927: Studiu priliminar Vorstudium uber einge arten der sectio odontarrhena der gattung Allysum. -Bul. Grad, Bot. Cluj. 7: 15-47, 164-167.

Orcan, N. 1997: Doctoral thesis, Alyssum in Turkey, Anadolu Universitesi, Faculty of Edebiat.

Rechinger, K. H. 1968: Alyssum in K. H. Rechinger, Flora Iranica, 57: 146-170. –Graz.