کلیدواژه‌ها = cluster analysis
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه مورفومتریک و فیلوژنتیک سویه‌های جنس Anabaena در اکوسیستم‌های خشکی ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 119-129

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی؛ علی سنبلی


2. تنوع ژنتیکی بین جمعیت های خودروی Agropyron cristatum براساس الکتروفورز پروتئین‌های دانه

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 186-193

مهدی یوسفی؛ مهرنوش اسماعیلی؛ محمود اوتروشی


3. تنوع مورفولوژیکی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 88-97

سید علی اندی؛ وحیده ناظری؛ ذبیح اله زمانی؛ جواد هادیان


4. بررسی میکروماکرومورفولوژی برخی گونه‌های جنس Lathyrus در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 205-212

فریبا شریف‌نیا؛ روشنک سلیمانی؛ فهیمه سلیم‌پور


5. بررسی پروتئین دانه برخی گونه های ایرانی جنس کتان .Linum L و ارتباط تاکسونومیک آنها

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 49-54

فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی


6. مطالعه فنتیکی جنس کتان Linum L. در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 135-139

فریبا شرف نیا؛ مصطفی اسدی


7. بررسی پروتئین های بذر گونه ها و جمعیت های خارشتر (Alhagi)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 141-149

مسعود شیدایی؛ زهرا یزدانبخش؛ فرانسواز برناد