کلیدواژه‌ها = morphospecies
تعداد مقالات: 7
2. مطالعه مورفومتریک و فیلوژنتیک سویه‌های جنس Anabaena در اکوسیستم‌های خشکی ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 119-129

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی؛ علی سنبلی


3. گزارش جدید گونه Microchaete goeppertiana Kirchner از سیانوفیتای نوستوکال برای فلور جلبکی ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 112-118

الهام جعفری؛ شادمان شکروی؛ ندا سلطانی


4. مطالعه سیانوپروکاریوت های خاکزی با ساختار آپوهتروسیتیک از خانواده Nostocaceae در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 143-152

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی


5. گونه‌های مورفولوژیکی جدید از سیانوفیتای هتروسیست‌دار در شالیزارهای استان گلستان

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 311-317

رقیه سیاه بالایی؛ سعید افشارزاده؛ شادمان شکروی


6. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Cylindrospermum Kützing ex Bornet & Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 130-140

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی


7. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Anabaena Bory ex Bornet et Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 105-118

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی؛ شادمان شکروی