کلیدواژه‌ها = Acantholimon
تعداد مقالات: 7
1. گونه جدید Acantholimon saadii (Plumbaginaceae) از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-5

مصطفی اسدی؛ امین زراعتکار


2. بررسی‌های سلول شناسی برخی گونه های جنس (Acantholimon (Plumbaginaceae از ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 36-41

سولماز مرادپور؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ مصطفی اسدی


3. الگوهای انتشار جنس (Acantholimon (Plumbaginaceae در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 114-120

مصطفی اسدی


4. گونه های جدید جنس Acantholimon از تیره Plumbaginaceae در ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 129-136

مصطفی اسدی؛ سید منصور میر تاج الدینی


5. چهار گونه جدید Acantholimon از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 31-39

مصطفی اسدی


6. دو گونه جدید Acantholimon hormozganense و A. zaeifii از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 153-157

مصطفی اسدی


7. دو گونه جدید از جنس Acantholimon در ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 25-29

مصطفی اسدی