کلیدواژه‌ها = Ranunculaceae
تعداد مقالات: 3
1. گونه جدید Clematis khuzestanica (Ranunculaceae) از جنوب غرب ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 16-18

مهری دیناروند


2. گزارش کروموزومی سه گونه گیاهی از فلور ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-168

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی


3. مطالعه دانه گرده برخی گونه های جنس Adonis L. (تیره آلاله) در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 165-170

مجید قربانی نهوجی؛ دینا عزیزیان؛ مسعود شیدایی؛ محبوبه خاتم ساز