نویسنده = مرتضی عطری
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی‌های مورفولوژیکی، ژنتیکی و اکوجغرافیایی گونه‌های بال بلند بخش Onobrychis از جنسMill. Onobrychisدر ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-41

زینب طلوعی؛ مرتضی عطری؛ مسعود رنجبر؛ مایکل وینک


2. بررسی تنوع درون‏ گونه‏ ای (Onobrychis melanotricha (Fabaceae در ارتباط با زیستگاههای آن در استان همدان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 10-21

رویا کرمیان؛ علی مرادی بهجو؛ مرتضی عطری؛ مسعود رنجبر


3. کاربرد تاکسونومیکی پروتئین های بذر در جنس Bromus L.

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 126-131

مسعود شیدایی؛ سارا سعیدی؛ مرتضی عطری