نویسنده = فرزانه سادات قاسمی
تعداد مقالات: 3
1. شمارش کروموزومی گونه های Frankenia hirsuta و Chenopodium foliosum در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 72-74

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی،؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


2. اعداد کروموزومی گونه های Astrodaucus orientalis و Althaea officinalis از ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 58-60

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


3. اعداد کروموزومی گونه‌های Ranunculus dolosus و Silene conoidea از ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-63

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی؛ سهیلا اشرافی