نویسنده = محمد رضا جوهرچی
تعداد مقالات: 15
1. گزارش گونه جدیدی از Silene L. (تیره میخکیان) برای فلور ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-27

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ محمد رضا جوهرچی؛ فرشید معماریانی


2. گونه Rosa kokanicaدر کوههای بینالود: گزارش جدیدی از تیره گل سرخیان برای فلور ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-15

علی اصغر ارجمندی؛ حمید رضا شرقی؛ فرشید معماریانی؛ محمد رضا جوهرچی


3. گزارش جدید گونه Primula fedtschenkoi از تیره پامچال برای ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 10-12

محمد رضا جوهرچی؛ ملیحه نجاتی عدالتیان


4. گزارش جدیدی از گونه Gypsophila heteropoda از میخکیان برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 152-154

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ محمد رضا جوهرچی


5. گونه Aethionema sabzevaricum( Brassicaceae)، گونه ای جدید از ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 119-124

احمد رضا خسروی؛ محمد رضا جوهرچی


6. معرفی یک واریته جدید ازجنس Neotorularia و بازنگری این جنس در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 225-228

منصوره خداشناس؛ محمد رضا جوهرچی؛ محمد شریفی یزدی


7. گزارش گونه .Calendula karakalensis Vass برای اولین بار از ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 183-185

عفت جعفری؛ محمد رضا جوهرچی


8. یک مترادف ویک گزارش جدید از جنس فرفیون برای فلورایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 112-116

یاسمین ناصح؛ محمد رضا جوهرچی


9. گزارش‌های جدید از جنس هاپلوفیلوم (تیره سداب) از ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 99-103

محمد رضا جوهرچی؛ مصطفی اسدی


10. گیاهان ریزوم دار جنس .Allium L در ایران: گزارش دو گونه جدید برای ایران و مروری بر رده‌بندی و جغرافیای گیاهی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 12-20

فرشید معماریانی؛ محمد رضا جوهرچی؛ فورکت خسنوف


11. گزارش دو گونه جدید ازجنس Linaria ازایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 189-192

سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ علی اصغر معصومی؛ محمد رضا جوهرچی


12. گونه‌های جدیدی از جنس اسکروفولاریا در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 193-202

فریده عطار؛ محمد رضا جوهرچی؛ مصطفی نوروزی؛ احمد حاتمی


13. گزارش Sameraria stenophylla به عنوان گونه جدیدی برای ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 63-65

حمید موذنی؛ سپیده ساجدی؛ محمد رضا جوهرچی


14. گزارش گونه Apera interrupta برای اولین بار از ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 67-68

قدیر طاهری؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ محمد رضا جوهرچی؛ احمدرضا بهرامی


15. گزارشهای جدید از جنس گون در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 111-113

علی اصغر معصومی؛ سید رضا صفوی؛ بهمن علیزاده؛ محمد رضا جوهرچی؛ حسن امیرآبادی زاده