نویسنده = مصطفی اسدی
تعداد مقالات: 77
51. دو گونه جدید Acantholimon hormozganense و A. zaeifii از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 153-157

مصطفی اسدی


52. جلبکهای دریایی سواحل جنوب ایران، منطقه بندر لنگه، خلیج فارس

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 83-93

جلوه سهرابی‌پور؛ رضا ربیعی؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی


53. گونه‌ای زیبا به نام Lactuca tatarica از شرق ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 195-197

احمد قهرمان؛ فریده عطار؛ کاظم مهدیقلی؛ مصطفی اسدی


54. گونه جدید Cousinia subpectinata از بخش Platyacanthae از غرب کرمان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 143-146

سید منصور میرتاج الدینی؛ فریده عطار؛ مصطفی اسدی


55. دو گونه جدید از جنس Acantholimon در ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 25-29

مصطفی اسدی


56. بررسی پروتئین دانه برخی گونه های ایرانی جنس کتان .Linum L و ارتباط تاکسونومیک آنها

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 49-54

فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی


57. بررسی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در برخی جمعیت‌های و گونه‌های Stipa L.

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 127-133

سعیده عطائی؛ مسعود شیدایی؛ بهرام زهزاد؛ مصطفی اسدی


58. شمارش کروموزومی گونه‌های جنس کهور (Prosopis) در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 239-244

محمود ضعیفی؛ وحیده ناظری؛ مصطفی اسدی؛ شهرام پورسیدی


59. مطالعه فنتیکی جنس کتان Linum L. در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 135-139

فریبا شرف نیا؛ مصطفی اسدی


60. جمع‌آوری جدید گونه‌های نادر جنس Veronica در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 191-193

شهریار سعیدی مهرورز؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


61. مطالعاتی بر جنس کوزینیا (خانواده کاسنی) در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 55-62

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


62. ساختار میوه چند گونه ورونیکا (خانواده Scrophulariaceae، تبار Veroniceae) از ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 111-121

شهریار سعیدی مهرورز؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


63. معرفی گونه Sedum elburzense از تیره Crassulaceae در ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 163-166

خدیجه اخیانی؛ مصطفی اسدی


64. جنس Londesia جنسی مستقل از جنس Bassia

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 233-240

مصطفی اسدی


65. آرایه شناسی جنس Noaea در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 23-33

مصطفی اسدی


66. گزارش گونه‌های جدید برای فلور ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 217-220

مصطفی اسدی


67. مطالعات مقدماتی ترکیبات منوترپن در گونه ارس Juniperus polycarpos

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 219-226

حسینعلی صدری؛ مصطفی اسدی


69. گونه‌ها و گزارش گیاهان جدیدی از ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 57-63

مصطفی اسدی


70. گونه‌های جدید و گزارش گیاهانی جدید از ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1368، صفحه 197-204

مصطفی اسدی


72. گیاهان منطقه حفاظت شده ارسباران، شمال غربی ایران (قسمت اول)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1366، صفحه 129-175

مصطفی اسدی


73. جنس میخک (.Dianthus L) در ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 9-54

مصطفی اسدی


74. مطالعاتی درباره گیاهان پائیزه کویر، ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 125-148

مصطفی اسدی


75. گونه‌های گیاهی جدیدی از علم گیاه‌شناسی و ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 83-94

مصطفی اسدی