نویسنده = فرخ قهرمانی نژاد
تعداد مقالات: 6
1. Physalis angulata L. ، گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 32-34

امین زراعتکار؛ فرخ قهرمانی نژاد


2. گزارش گونه Silene muradica برای اولین بار از ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 36-39

مهناز حیدری ریکان؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ مصطفی اسدی


3. مطالعه ساختار تشریحی برگ در جنس Hieracium (تیره آفتابگردان) در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-129

زهرا توکلی؛ وجیهه اخلاقی میرعلی یاری؛ فرخ قهرمانی نژاد


4. آناتومی برگ جنس Silene (تیره میخکیان) در سطح بخش در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 138-158

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ فریده عطار


5. گزارش گونه جدیدی از جنس Myosotis از تیره Boraginaceae برای فلور ایران: کشف مجدد یک گونه نادر

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-46

محمد محمودی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ علی اصغر معصومی


6. آناتومی میوه جنس .Bupleurum L (کرفسیان) در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

فرخ قهرمانی نژاد؛ احسان حسینی؛ ولی الله مظفریان