نویسنده = محمدرضا جوهرچی
تعداد مقالات: 13
1. گونه Rosa freitagii گزارش جدیدی از تیره گل سرخیان برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 183-187

حمیدرضا شرقی؛ علی اصغر ارجمندی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


2. گونه‌ای جدید و گزارش جدیدی از جنس Acanthophyllum C. A. Mey. از شمال شرق ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-63

معصومه محمودی شمس آباد؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


3. گزارش‌ها و مترادف جدید از جنس گون، بخش‌هایAmmodendron و Caprini از ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 76-83

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


4. گزارش دو گونه جدید از جنس Cousinia Cass. برای فلور ایران از خراسان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-74

فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


5. دو گونه جدید گون از بخش Astragalus sect. Ammodendron Bge. از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-224

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ علی‌اصغر معصومی


6. گزارش جنس Handelia از طایفه Anthemideae برای اولین بار از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 246-248

محمدصادق امیری؛ محمدرضا جوهرچی


7. معرفی یک گونه جدید گون از شمال شرق ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 154-156

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


8. گزارش گونه Pyrus pashia از خانواده گل سرخ به عنوان گونه جدیدی برای فلور ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 72-75

اصغر زمانی؛ فریده عطار؛ محمدرضا جوهرچی


9. گونه Astragalus skorniakovii گزارش جدیدی برای فلور ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 187-188

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


10. گزارش جدید گونه Galatella litvinovii از ایران، استان خراسان شمالی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 203-204

مرجانه آیدانی؛ محمدرضا جوهرچی؛ فرخ قهرمانی نژاد


11. گزارش دو گونه جدید از جنس Euphorbia برای فلور ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 78-80

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ بهرام زهزاد


12. گزارش گونه جدید از جنس Psychrogetonاز ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 181-183

خاطره عمادزاده؛ محمدرضا جوهرچی


13. گزارش‌های جدید و جالب از خانواده Euphorbiaceae از ایران و خراسان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 189-193

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی