نویسنده = علیرضا نقی نژاد
تعداد مقالات: 4
1. جنس Sparganium در ایران؛ دو گزارش جدید برای منطقه فلورا ایرانیکا

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 30-34

علیرضا نقی نژاد؛ محمود بیدار لرد


2. گزارش دو گونه جدید از فلور استانهای گیلان و مازندران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 95-98

علیرضا نقی نژاد؛ مریم شرفی


3. گزارش یک جنس جدید از تیره کاسنی (Soliva pterosperma) از فلور ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 104-106

علیرضا نقی نژاد؛ شهریار سعیدی مهرورز؛ سیده باهره جوادی؛ سمیه رمضانخواه