نویسنده = مسعود شیدایی
تعداد مقالات: 5
1. ریخت شناسی گرده در خانواده گل مغربی در ایران

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 16-27

صدیقه رحیمی؛ احمدرضا محرابیان؛ مسعود شیدایی؛ مژده محبی صدر


2. مورفومتری و مطالعه خصوصیات گرده در بخشه Cousinia از جنس Cousinia در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 158-166

زهرا احمد خان بیگی؛ مسعود شیدایی؛ فریده عطار


3. بررسی مورفولوژیکی و گرده شناسی چند گونه .Achillea L در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 213-226

نسیم اذانی؛ مسعود شیدایی؛ فریده عطار


4. گزارش جدید کروموزومی و مطا لعه کاریوتیپی چهار گونه گون ( .Astragalus L) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 21-26

مسعود شیدایی؛ فرخ قهرمانی نژاد


5. کاربرد تاکسونومیکی پروتئین های بذر در جنس Bromus L.

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 126-131

مسعود شیدایی؛ سارا سعیدی؛ مرتضی عطری