نویسنده = ولی اله مظفریان
تعداد مقالات: 6
1. یک گونه جدید ازجنس Helichrysum قبیله Gnaphalieae، تیره Asteraceaeاز ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 8-10

پیمان رجایی؛ ولی اله مظفریان


2. یک گونه جدید از جنس Umbelliferae) Bupleurum) از گیلان، ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-85

ولی اله مظفریان


3. سه گونه جدید و دو گزارش تازه برای ایران از استان ایلام

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 204-212

ولی الله مظفریان


4. چهار گونه جدید برای دانش گیاهشناسی از استان ایلام، ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 87-94

ولی الله مظفریان


5. یک گونه جدید از جنس Lathyrus از بخش Platystylis برای ایران و جهان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-9

ولی اله مظفریان؛ مریم اهوازی؛ محمد مهدی چرخچیان


6. گونه جدید از جنس گون از ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 87-88

علی اصغر معصومی؛ ولی الله مظفریان