نویسنده = مصطفی اسدی
تعداد مقالات: 4
2. معرفی یک زیر گونه جدید جنس (Cerastium L. (Caryophyllaceae از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-53

کتایون پورسخی؛ مصطفی اسدی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ طاهر نژادستاری؛ ایرج مهرگان


3. دو گونه جدید از جنس کوزینیا از تیره گل آفتابگران در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 6-9

مصطفی اسدی


4. بازنگری تاکسونومیک بخش جدید Cousinia sect. Chaetocephalae از تیره Asteraceae

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 191-196

مصطفی اسدی