نویسنده = سید منصور میرتاج الدینی
تعداد مقالات: 4
1. دو گونه جدید از جنس Cousinia بخش Pugioniferae (خانواده کاسنی، طایفه سیناره) از شرق و جنوب شرق ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 146-152

فریده عطار؛ سید منصور میرتاج الدینی


2. گونه جدید Sisymbrium kermanicum از ایران، کرمان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 94-96

منصوره خداشناس؛ سید منصور میرتاج الدینی؛ مصطفی اسدی


3. گونه جدید Cousinia subpectinata از بخش Platyacanthae از غرب کرمان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 143-146

سید منصور میرتاج الدینی؛ فریده عطار؛ مصطفی اسدی


4. معرفی دو گونه جدید از جنس های Jurinea و Scrophularia از جنوب شرقی ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 245-250

احمد قهرمان؛ سید منصور میرتاج الدینی