نویسنده = فریده عطار
تعداد مقالات: 30
1. گزارشی از مطالعه فلورستیک جریزه قشم

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-62

احمد قهرمان؛ فریده عطار


2. گونه جدیدی از جنس Onosma برای فلور جهان از غرب ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-56

احمد قهرمان؛ فریده عطار


3. جدائی و خویشاوندی گونه‌های جنس پسته در ایران بر پایه روش IRAP

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 78-85

لیلی قائم مقامی؛ فریده عطار؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


4. فیلوژنی مولکولی جنس ( Rochelia (Boraginaceae بر اساس توالی های nrDNA ITS و cpDNA trnL-F

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 22-29

مریم خوش‌سخن مظفر؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ سارا سعادتمند؛ فریده عطار


5. بررسی مورفولوژیکی و گرده شناسی چند گونه .Achillea L در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 213-226

نسیم اذانی؛ مسعود شیدایی؛ فریده عطار


6. دو گونه جدید از جنس Cousinia بخش Pugioniferae (خانواده کاسنی، طایفه سیناره) از شرق و جنوب شرق ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 146-152

فریده عطار؛ سید منصور میرتاج الدینی


7. مطالعه تشریحی برگ در جنس توکریوم (مریم نخودی) از خانواده نعناع در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 196-204

مریم عشرتی فر؛ فریده عطار؛ کاظم مهدی قلی


8. مطالعه ساختار تشریحی برگ در گونه‌های جنس بادام از خا نواده گل سرخ در ایرا ن و کاربرد تاکسونومیک آن

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 143-155

مهناز وفادار؛ فریده عطار؛ حسین معروفی؛ فاطمه آقابیگی


9. گزارش Carex pamirica متعلق به تیره اویارسلام ( Cyperaceae ) از فلور ماندابی ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 110-111

اصغر کامرانی؛ محمد امینی راد،؛ عادل جلیلی؛ فریده عطار


10. تشریح برگچه و محور برگ در گونه های ایرانی جنس گلسرخ به عنوان ابزاری تاکسونومیکی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 156-164

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه


11. مطالعات تشریحی در جنس گلابی (Pyrus) در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 132-142

اصغر زمانی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ حسین معروفی


12. مطالعات ریزساختاری پوشش کرکی در جنس .Bromus L (تیره گندم) به عنوان شاهد تاکسونومیکی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 129-137

معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ بهنام حمزه


13. گزارش گونه جدیدی از جنس Cousinia (سکسیون Cousinia) از شمال غرب ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 43-46

سیده باهره جوادی؛ فریده عطار؛ زیبا نجفی


14. گونه Bromus catharticus Vahl و واریته Bromus danthoniae Trin. var. uniaristatus Melderis به عنوان دو گزارش جدید از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 33-36

بهنام حمزه؛ معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان


15. مطالعه ساختار دانه گرده جنس (Artemisia L. (Asteraceae در ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 21-29

احمد قهرمان؛ سید نصر نوربخش؛ کاظم مهدی قلی؛ فریده عطار


16. گونه‌های جدیدی از جنس اسکروفولاریا در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 193-202

فریده عطار؛ محمد رضا جوهرچی؛ مصطفی نوروزی؛ احمد حاتمی


17. یادداشتهائی بر جنس اسکلروفولاریا در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 136-143

فریده عطار


18. گونه ای جدید از جنس COUSINIA از جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 65-69

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ اقدس صابر؛ شاهین زارع


19. مقدمه‌ای بر فلور جزیره قشم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 199-218

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ بهنام حمزه


20. گونه‌ای زیبا به نام Lactuca tatarica از شرق ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 195-197

احمد قهرمان؛ فریده عطار؛ کاظم مهدیقلی؛ مصطفی اسدی


21. گونه جدید Cousinia subpectinata از بخش Platyacanthae از غرب کرمان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 143-146

سید منصور میرتاج الدینی؛ فریده عطار؛ مصطفی اسدی


22. مطالعه آناتومی – تاگزونومی گونه‌های بخش سراتولوئیده (جنس کوزینیا، خانواده کاسنی) در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 119-141

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ کاظم مهدیقلی؛ مسعود شیدائی


23. مطالعه مقدماتی فلور خزه‌ای استان گلستان و مقایسه آن با فلور خزه‌ای ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 63-81

احمد قهرمان؛ کاظم مهدیقلی؛ طاهر نژادستاری؛ فریده عطار


24. معرفی گونه‌های جدید برای فلور ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 223-228

فریده عطار؛ محمد رضا جوهرچی


25. گونه‌های جدید از جنس کوزینیا در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 161-169

فریده عطار؛ احمد قهرمان