نویسنده = سید محمود غفاری
تعداد مقالات: 10
1. مطالعات کروموزومی روی بعضی گونه‌های خانواده Boraginaceae از ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-94

سید محمود غفاری


2. شمارش کروموزومی و بررسی کاریوتیپ گونه های زیرتیره Salicornioideae از تیره اسفناج در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 128-135

سید محمود غفاری؛ لیلا سیدراثی؛ حسن ابراهیم زاده؛ حسین آخانی


3. شمارش کروموزومی جدید یا نادر برای بعضی از گونه های نهاندانه ایران (2)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 81-86

سید محمود غفاری؛ کاظم کلیچ


4. شمارش کروموزومی و رفتار میوزی در برخی از گونه‌های Centaurea از ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 11-18

سید محمود غفاری؛ مرادعلی شهرکی


5. مطالعات کروموزومی روی خانواده Asteraceae در ایران (2)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 91-104

سید محمود غفاری


6. مطالعات کروموزومی چهار گونه زعفران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 179-192

حسن ابراهیم زاده؛ عذرا صبورا؛ محمدرضا نوری دلوئی؛ سید محمود غفاری


7. مطالعات کروموزومی روی خانواده Compositae در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1368، صفحه 189-196

سید محمود غفاری


8. شمارش کروموزومی تعدادی از نهاندانگان ایران (2)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1366، صفحه 183-188

سید محمود غفاری


9. شمارش کروموزومی تعدادی از نهاندانگان ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 67-73

سید محمود غفاری؛ محمد صانعی شریعت پناهی


10. عدد کروموزومی و میوز در گونه ‌Compositae) Sclerorhachis rechingeri)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 155-158

سید محمود غفاری