دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 145-268 
2. ریخت‌شناسی دانه‌گرده جنس .Hyoscyamus L

صفحه 151-163

محبوبه خاتمساز؛ ابراهیم زنجیریان


3. تجزیه و تحلیل کاریوتیپ و تخمین مقدار DNA هسته‌ای در 6 گونه آکاسیا

صفحه 165-177

آنات باندهو داس؛ اودی چاند باساک؛ پرماناندا داس


4. مطالعات کروموزومی چهار گونه زعفران

صفحه 179-192

حسن ابراهیم زاده؛ عذرا صبورا؛ محمدرضا نوری دلوئی؛ سید محمود غفاری


17. گزارش گونه Scorzonera koelpinioides به عنوان گونه جدیدی برای ایران

صفحه 265-267

حسن دیانت نژاد؛ ولی اله مظفریان؛ سید رضا صفوی