دو گونه جدید از جنس Cleome برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات منابع طبیعی مشهد

چکیده

دو گونه Cleome rostrata و C. viscosa برای اولین بار از ایران گزارش می گردند. گونه اولی از شرق تربت جام در استان خراسان جمع‌آوری شده و گونه دومی از جنوب ایران استانهای کرمان و خوزستان جمع‌آوری شده است. انتشار گونه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


Blakelock, R. A. & C. C. Townsend:Cleomaceae in C. C. Townsend Flora of Iraq vol. 4: 144-155. -Glasgow and Baghdad.

Hedge, I. C. & J. Lamond 1970: Capparidaceae in K. H. Rechinger Flora Iranica no. 68. –Graz.