گزارش Lindenbergia indica به عنوان گونه جدید برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

چکیده

گونه Lindenbergia indica جزو نمونه‌های موجود در هرباریوم ایران که از بلوچستان جمع‌آوری گردیده به عنوان گونه جدید برای فلور ایران گزارش می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1879: Flora Orientalis vol. 4. -Geneva & Basiliae.

Parsa, A. 1949: Flore de l'Iran vol. 4. -Tehran.

Rechinger, K. H. 1981: Flora Iranica, no. 147. -Graz.